Çetin Öner'in kendi sesinden: Bütün dilleri konuşmak isterdim

Çetin Öner'in kendi sesinden: Bütün dilleri konuşmak isterdim

Türkçe

 


Bütün dilleri konuşmak isterdim
Yeryüzündeki tüm dilleri.

Latince olsun isterdim şiirleri.

Farsça bütün masallar;
İtalyanca operalar, aryalar;
Tanrıya Arapça dualar…

Türküleri Türkçe, Kürtçe, Lazca söylerdim
Cazla semah dönerdim.

Tiyatrolar İngiliz,
Resimler Flaman.
Yazılar Çince.

Ağıtlar Portekiz
Danslar İsponyolca, Baskça, Çerkesce.

Senfoniler Alman,
İsyanlar Meksikalı,
Aşk Fransızca.

Ninniler Hintçe.

Şölenler, Elence olmalı mutlaka
Öyküler Rusça.

Japonca törenler:
Rengarenk yiyecekler
Lotuslar, nilüferler, ipekler…

Barış;
Yeni doğmuş bir bebek
Gülücükler saçar yeryüzüne.
Annesini emerek.

Hüzün, İbranice,
Sabır, Sessizce…

Ölüm, herkesin kendi dilince;
Lehçe, Keltce, Ermenice…

Bütün dilleri bilseydim eğer
Yine de söylemezdim marşları.
Ve
Bütün dillerde,
Bütün dinlerde,
Yasaklardım savaşları.
Dilim tutuluyor çünkü ölü çocukları görünce.

Ne Umut kalır, ne Uygarlık, ne Sanat…
Ne Geçmiş,
Ne Gelecek
Bir halk ölmüş demektir,

Bir gün, dili ölünce.

 


Yazan ve seslendiren Ğogull Çetin Öner

Адыгабзэ

 

Сыхуейт сыпсэлъэфыну бзэ псомкIи
ЩIылъэ псом тет бзэ псомкIи сыпсэлъэфыну сыхуейт.

Латиныбзэмэ нэхъ къэсщтэнт усэхэр.

Шыпсэ псори персыбзэу,
Италяныбзэу оперэхэр, аряхэр,
ТхьэлъэIубзэр дауикI, арапыбзэу...

Уэрэдхэр тыркубзэ, курдыбзэ, лазыбзэкIэ жысIэнт
Джаз пшыналъэкIэ семахь къафэ сыкъэфэнт.

Тиятрохэр инджылызыбзэу,
Сурэтхэр фламану,
Тхыгъэхэр чиныбзэу/китаибзэу.

Гъыбзэхэр португалыбзэ
Къафэхэр испаныбзэ, баскыбзэ, адыгэбзэ.

Сенфониехэр нэмыцэ,
ЩхьэкъэIэтынхэр Мексикэ,
Лъагъуныгъэр дауикI, франджыбзэ.

Гущэкъу уэрэдхэр – ахэр хьиндыбзэ.

Хьэгъуэ-лIыгъуэхэр алыджыбзэн хуейщ
ДауикІ, Iуэтэжхэр урысыбзэ.

Японыбзэу щытын хуейщ церамониехэр:
Къуэлэн-пщІэлэну шхыныгъуэ щхъуэкIэплъыкIэхэр
Лотусхэр, псыгъагъэхэр, данэхэр...

Мамырныгъэр – ар;
Нану къалъхуагъащIэщ
ГуфIэпсхэр трекIутэ щIылъэм,
ЩIэфурэ анэ гупсэм и бгъафэм.

Нэщхъеягъуэр журтыбзэ,
ШыIэгъэр, щэхубзэ...

ЛIэныгъэр, хэти езым и бзэжкIэ;
Полшэбзэ, кельтыбзэ, ермэлыбзэ...

Бзэ псори сщIэу щытами
ЖысIэнтэкъым зэи маршыбзэ.
ИкIи
Хьэрэм сщIынт зауэр
Бзэ псомкIи,
Дин псомкIи,
Сабий хьэдэ щыслъагъукIэ си бзэр еубыдри.

Къэнэжыркъым гугъэ, щIэнхабзэ, гъуазджэ...
Къэнэжыркъым дыгъуасэи,
Пщэдейи...
Лъэпкъыр лIауэ аращ ар,-

Зэ гуэр, лIэу щытмэ и бзэр.

 


ТыркубзэкІэ зыусар ГъуэгулІ Четин Ёнер  АдыгэбзэкІэ зэзыдзэкІар икІи къеджэжар Хъуажь Фахъри

Бзэхэр / Diller https://diyane.kaffed.org/images/diyane/cetin_oner.jpg Diyane