Şehitler Anıtı, Sohum

Abhazya Milli MarşıШәнеибац, шәнеибац,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Аҧсны азыҳәан
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Ахақәиҭраз
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда Аҧсынра!
Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәыла,
Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо,
Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз.
Жәлар ламысла иҳаракхоит.

Рада, Реида, Рарира
Рада, Рерама, Рерашьа.
Нарҭаа риирa-зиироу
Афырхацәа Ран-Гуашьа
Аҧсынтәыла-иҧшьоу атәыла
Зхы зыдниҳәалаз Анцәа
Зқьышықәсала имҩасхьо тәылоуп
Рыжәҩа еибырҭоит уҧацәа.

Шәнеибац Аҧсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаҧш
Ҳхыуп иаҳхымшәо
Ҧеҧш лаша ҳзыԥшуп!

Шәнеибац, Аҧсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәырӷьа,
Анра-аҳшара
Шьардаамҭа, Аҧсынра.
Birlikte ileri, birlikte ileri
Abhaz evlatları!
Abhazya için
Kanını döken,
Abhaz evlatları!
Bağımsızlık için
Kanını döken,
Abhaz evlatları!

O-ho-ho-o-ho-o-rada
Raydara!
Gökyüzü güneşsiz, yıldızsız
Sen olmazsan Abhazya!
Sevgini kalplerde ısıtan,
Dağ ve denizin güzelliğine bürünüp
Halkının vicdanıyla yücelen,
Pırlanta yıldız Abhazya!

Rada, Reyda, Rarira,
Rada, Rerama, Reraşa!
Nartların doğuşu gibi doğan
Kahramanların anası,
Kutsal ülke Abhazya,
Kendisi için kutsadığı Tanrının.
Binlerce yıldır ayakta
Omuz omuza evlatların.

Birlikte ileri, Abhazya halkı!
Kardeşler, hep birlikte ileri!
Bizimle birlikte güney-kuzeydekiler
Üzerimizde daima
Yaradanın gözü,
Bekliyor bizleri aydınlık günler.
 
Birlikte ileri, Abhazya halkı!
Doğdu Güneş,
Batmamasıya!
Sevin ilelebet
Evlatlarınla.
Güzel günlere, Abhazya!
 

Yazan Genady Alamiya Müzik Valera Çkaduwa Çeviren Oktay Çkotua Seslendiren İrfan Ahocba

Аиааира / Zafer https://diyane.kaffed.org/images/diyane/Abkhazya_Anit.jpg Diyane