O benim anadilim, Adıgecemdir.

O benim anadilim, Adıgecemdir.

Aдыгэбзэ

 

Макъ:
Уи бзэр бзууэ пIэщIэкIамэ,
КIэлъылъати къэпхъуэтэж.

Ар уи щIэблэм Iурыпчамэ,
КъэтIи мащэ итIысхьэж.

Ежьу:
КъэтIысыт сибгъукIэ, си анэ дыщэ,
Гущэкъу уэрэдкIэ къызэIущащэ.
Сэ псэуэ сиIэр, ар си анэбзэщ,
Ар си анэбзэ, си адыгэбзэщ.

Пщэдджыжь нэхулъэм вагъуэр полъэлъри,
Къуалэбзуубзэр мэхъур пшынэбзэ.
Бзум я бзэ дахэр сфIощI си анэбзэ,
Ар си анэбзэ, си адыгэбзэщ.

Ежьу:
КъэтIысыт сибгъукIэ, си анэ дыщэ,
Гущэкъу уэрэдкIэ къызэIущащэ.
Сэ псэуэ сиIэр, ар си анэбзэщ,
Ар си анэбзэ, си адыгэбзэщ.

Жыгей мэзыжьу жьым къигъэушым,
Ныдэуэршэру псынэр мэушэ.
Псынэ Iущащэр сфIощI си анэбзэ,
Ар си анэбзэ, си адыгэбзэщ.

Ежьу:
КъэтIысыт сибгъукIэ, си анэ дыщэ,
Гущэкъу уэрэдкIэ къызэIущащэ.
Сэ псэуэ сиIэр, ар си анэбзэщ,
Ар си анэбзэ, си адыгэбзэщ.

Гъатхэ накъыгъэм щIыр игъэпсалъэу,
Гулъыр бэвыгъэу къызэрылъалъэм.
ЩIылъэм Iурылъыр сфIощI си анэбзэ,
Ар си анэбзэ, си адыгэбзэщ.

Ежьу:
КъэтIысыт сибгъукIэ, си анэ дыщэ,
Гущэкъу уэрэдкIэ къызэIущащэ.
Сэ псэуэ сиIэр, ар си анэбзэщ,
Ар си анэбзэ, си адыгэбзэщ.

Ежьу:
Сэ псэуэ сиIэр, ар си анэбзэщ,
Ар си анэбзэ, си адыгэбзэщ.

Ежьу:
Сэ псэуэ сиIэр, ар си анэбзэщ,
Ар си анэбзэ, си адыгэбзэщ.

Türkçe

 

Ses:
Dilin kuş olup uçmuşsa elinden,
Koş, yakala uç da peşinden.

Onu kopardıysan altsoyundan,
Kaz da mezarını gir içine.

Nakarat:
Otur da şöyle yanı başıma, anacığım,
Ninniler fısılda kulağıma.
Benim olanca canım, o anadilimdir,
O benim anadilim, Adıgecemdir.

Sabahın şafağında saçılır da yıldızlar,
Mızıka kesilir şakır tüm uçan kuşlar.
Güzelim kuş sesleri sanki anadilimdir,
O benim anadilim, Adıgecemdir.

Nakarat:
Otur da şöyle yanı başıma, anacığım,
Ninniler fısılda kulağıma.
Benim olanca canım, o anadilimdir,
O benim anadilim, Adıgecemdir.

Rüzgârın uyandırdığı koca meşe ormanıyla,
Söyleşerek şakır pınar, şarkılar söyler.
Fısıldayan pınar sanırım ki anadilimdir,
O benim anadilim, Adıgecemdir.

Nakarat:
Otur da şöyle yanı başıma, anacığım,
Ninniler fısılda kulağıma.
Benim olanca canım, o anadilimdir,
O benim anadilim, Adıgecemdir.

Yeryüzünü dile getirir bahar çiçekleri,
Bereketle patlaması tomurcukların.
Yeryüzünün dili sanki anadilimdir,
O benim anadilim, Adıgecemdir.

Nakarat:
Otur da şöyle yanı başıma, anacığım,
Ninniler fısılda kulağıma.
Benim olanca canım, o anadilimdir,
O benim anadilim, Adıgecemdir.

Nakarat:
Benim olanca canım, o anadilimdir,
O benim anadilim, Adıgecemdir.

Nakarat:
Benim olanca canım, o anadilimdir,
O benim anadilim, Adıgecemdir.

 


Yazan Boris Jedghef   Seslendiren Husein Mereimiqwe   Müzik Hesen Qarden   Türkçeye çeviren Fahri Huvaj

Kaynak CircassianMinstrels

Си Анэбзэ, Си Адыгэбзэ / Anadilim, Adıgecem https://diyane.kaffed.org/images/diyane/adygea_flag.jpg Diyane