Çeliği ateşte, arkadaşımızı zor günümüzde tanıdık: Yüzyılların tecrübesinden süzülmüş atasözlerimiz

 

 

Умхы цәгьа иҭуго ууа бзиа иуиҭом.
Kötü tarlandan kazandığını iyi dostun bile veremez.

Аублаа дзаӡаз ихы иқәиҵон.
Ubıx, kendini büyüten uğruna canını verir.

Аҳақьым игәра нагӡаны иугозар- ухьаа азбжак хҽуп.
Doktoruna güvenin tamsa sancın yarıya indi demektir.

Аиҩызара иаӷрагыло-далзырго хәшәы имаӡам.
Dostluğu çiğneyeni kurtaracak ilaç yoktur.

Аб иԥа изы, аԥа ихазы.
Baba oğlu için, oğul kendi için.

Аиҳабы дшьашәыроуп.
Büyükler gölge gibidir.

Абаа аҩныҵҟала агара иаҳа имариоуп.
Kaleyi içten fethetmek daha kolaydır.

Абзагәырҩа иацкьыс, аԥсыгәырҩа деиӷьуп.
Yaşayan ölüye üzülmek, ölüye üzülmekten kötüdür.

Абзамыҟә дууазар аиҳа, аҟәыш дуаӷазар еиӷьуп.
Aptal dostundan akıllı düşmanın iyidir.

Зегьы аӡәы изы, аӡәы зегьы рзы.
Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.

Абла ахьҭам алаӷырӡ аауам.
Gözü olmayanın gözyaşı olmaz.

Абык ихшара рзы иҟаиҵаша раԥхьа игылауа, иԥҳәыс пату лықәҵара ауп.
Bir babanın çocukları için yapacağı ilk iş eşine saygı göstermektir.

Аԥсуа изы асас даубласуп.
Abhaz için misafir Ubıx gibidir (Ubıxlara verilen değeri gösteriyor)

Абла агәы иасаркьоуп.
Göz kalbin aynasıdır.

Абла аиҳа ахшыҩ хара абоит.
Gözden çok akıl uzağı görür.

Анапи анапи еибаӡәӡәоит.
El eli yıkar. (Bir elin nesi var iki elin sesi var)

Агәаӷ лауҵар, ацәымыӷра ааурыхуеит.
Kin ekersen nefret hasat edersin.

Агәаӷьра змам аибашьра думган.
Feda etmesini bilmeyeni savaşa götürme.

Ухатә хьаа анудыр, даҽаӡәы ихьаагьы удыруеит.
Acıyı yaşayan, başkasının acısını da bilir.

Аҳәоу еиқәшәара шәымаз.
Sözbirliğiniz olsun

Гәырҩахҽыгоуп ҳаибабара
Görüşmek derdi azaltır.

Гәырҩахҽыгоуп ҳаиҩызара.
Arkadaşlık derdi bölüşmektir.

Аиҩызара баагәароуп.
Arkadaşlık kaledir.

Акгьы згым-акгьы ҟазымҵо иоуп.
Hiç eksiği olmayan, hiç bir şey yapmayandır.

Амч еилаҵа ахра арбгоит.
Güç birliği dağ devirir.

Аҧша лоуҵар афырҭын ааурыхуеит.
Rüzgar ekersen fırtına biçersin.

Аҧшӡара аамҭалоуп, аҟәышра наунагӡоуп.
Güzellik geçici, zekilik süreklidir.

Арӷьа бла анҵәуо, арма бла зыччом.
Sağ göz ağlarken, sol göz gülemez.

Ацәашьы ахазы ибылуеит, ауаа рзы илашоит.
Mum kendi yanar, milleti aydınlatır.

Ачҳара змоу уас дҟаҵа.
Sabırlı insanı dost edin.

Ашәшьыра узҭо аҵла ҧумҟын.
Gölge veren ağacı kesme.

Аџыр ҧыршәоит амцаҿы, аҩыза ацәгьараҿы.
Çeliği ateşte, arkadaşı zor gününde tanı.

Бзиа иеибабо рымш хәыҷуп.
Birbirini sevenlere gün kısa.

Бзиа узбо мҩабжара унижьуам.
Seni seven yarı yolda bırakmaz.

Бла ахьҭам лаӷырӡ ауам.
Göz olmayan yerden gözyaşı gelmez.

Блак иамбо блак иабоит.
Bir gözün farketmediğini başka göz farkeder.

Блала иубо шаҳаҭ даҭахӡам.
Gözle görülene şahit gerekmez.

Гра змам аҩыза ишьҭалаз, ҩызада дынхеит.
Eksiksiz arkadaş arayan arkadaşız kalır.

Гәыкала узҭаху илакҭала дудыруеит.
Kalben seveni gözünden anlarsın.

Дшычмазаҩы хазымҵо, ихәшәтәра уадаҩуп.
Hastalığına inanmayanın tedavisi zordur.

Дырра змоу ауаҩрагьы имоуп.
Bilgisi olanın insanlığı da olur.

Еидгылаз ажәлар аиааира ргоит.
Birlik olan halk kazanır.

Еихымхәыцуа ар аиааира рызгом.
Birbirini gözetmeyen ordu kazanamaz.

Зхы змыхьыц ухыхь иоумҳәан.
Baş ağrısı bilmeyene baş ağrını anlatma.

Зхы зымшаҭаз аиааира игоит.
Kendini feda eden zafere ulaşır.

Зхы иаиааиуа иаӷагьы дииааиуеит.
Nefsini yenen düşmanını da yener.

Зыжәлар рыкәа иҭоу хы илҟьом.
Halkının koynunda olana kuşun işlemez.

Знапыкла унапы узенҟьом.
Tek elle alkışlayamazsın.

Уҩыза инапы ухәра арӷьоит.
Arkadaş eli yaranı iyileştirir.

Ҩыза дызмам дац змам аҵла даҩызоуп.
Arkadaşı olmayan köksüz ağaç gibidir.

Абџьар анцәажәо, азакәан уақәымгәӷын.
Silah konuşurken kanuna güvenme.

 


Yazan Anonim Çeviren ve seslendiren İrfan Ahocba

 

Ауаҩра, Аешьара, Аидгылара иазкәу Ажәаԥҟақәа / Dostluk, Birlik, Kardeşlik ile İlgili Atasözleri https://diyane.kaffed.org/images/diyane/abazaca_atasozu_dostluk.jpg Diyane