Şiirinde yazdığı gibi vatanıyla bütünleşen Babug Ergün'e selam olsun...

 

Сэ сылIэмэ
пщыхьэщхьэпэу сылIэнущ.
Уэшх тIэкIу къыстырипхъэрэ,
Жьым сабэр зыщIипхъэуэ.

Сэ сылIэмэ
пщыхьэщхьэпэу сылIэнущ.
Мазэр си уэздыгъэрэ,
Жэщ фIыцIэр си тепхъуэуэ.

Сэ сылIэмэ
пщыхьэщхьэпэу сылIэнущ.
Вагъуэ ижа фIэкI умыщIэу,
СхэкIуэтынущ мы гъащIэм.

Сэ сылIэмэ
пщыхьэщхьэпэу сылIэнущ.
Зэи сыщымыIа хуэдэу,
Сырахьэхынущ щIы лъащIэм.

Сэ сылIэмэ
пщыхьэщхьэпэу сылIэнущ.
Си хэкум сакъыхэплъэну,
СыщыщIэфлъхьэ
зы бжьэпэ и дей.

Сэ сылIэмэ
пщыхьэщхьэпэу сылIэнущ.
НэгъуэщI зы щIыпIэ сывмыхьу,
ЗанщIэу сефхьэлIэж Бабыгуей.

Ben ölürsem
Akşamüstü ölürüm,
Üzerime yağmur serpiştirip,
Rüzgar tozları kaldırırken.

Ben ölürsem
Akşamüstü ölürüm,
Ay ışığı fenerim,
Karanlık gece üzerimin örtüsü olur.

Ben ölürsem
Akşamüstü ölürüm,
Kayan bir yıldız gibi anlaşılmadan
Ayrılıp giderim bu hayattan.

Ben ölürsem
Akşamüstü ölürüm,
Hiç yaşamamışım gibi,
İndiriverirler toprak zemine.

Ben ölürsem
Akşamüstü ölürüm,
Vatanımı görebilmem için
Gömün beni,
Bir tepenin yamacına.

Ben ölürsem
Akşamüstü ölürüm,
Başka hiçbir yer aramayın,
Doğrudan götürün Babuguey mezarlığına.

 

Yazan Babug Ergün Yıldız Çeviren ve seslendiren Çetao İbrahim

 

Сэ СылIэмэ Пщыхьэщхьэпэу СылIэнущ / Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm https://diyane.kaffed.org/images/diyane/Babug_Ergun.jpg Diyane