Babanın en değerli mirası ne olabilir?

 

 

Babanın en değerli mirası ne olabilir?

 

 

Адыгэбзэ

Адэр лIэуэ телът, и къуэжьхэри щхьэщытт.

− Ей, сэ фэ къыфхуэзгъанэри!...− жиIэрт адэм.

− ЖыIэ, ди адэ, сыт къытхуэбгъанэр?− еупщIт и къухэр.

− Ей , сэ фэ къыфхуэзгъанэри!...− жиIэрт аргуэру.

“Диадэм къытхуи гъанэр къыщIытжимыIэр хамэ щIэтщи, аращ”,− жаIащ лIыжьым и къуэхэм.

− ФыщIэкI!− ЖаIэри хамэу щIэтыр къыщIагъэкIащ.

− ЖыIэ иджы, ди адэ, къытхуэбгъанэр?− жаIэри еупщIащ я адэм.

− Мы дуней нэхур къыфхузогъанэ, ЦIапIэжь къом! Дахэ-дахэу фытет, фымыуцIэпIу!− къажриIащ.

 

Türkçe

Adam, son nefesini vermek üzereydi. Oğulları baş ucundaydı.

“Size ne miras bıraktığımı bir bilseniz!” diyordu baba.

“Söyle baba, ne bırakıyorsun?” soruyordu oğulları.

“Size ne miras bıraktığımı bir bilseniz!” diyordu tekrar.

“Babamızın ne bıraktığını söylememesinin sebebi, odada yabancıların bulunmasındandır.” diye düşünüp, “çıkın” diye yabancıları dışarı aldılar.

“Baba söyle şimdi, ne miras bıraktığını” diye sordular.

Baba, “Bu aydınlık dünyayı bırakıyorum hayırsızlar; batırmayın da adam gibi, güzelce yaşayın” dedi.

 


Yazan Kardenğuş Zıramuk Türkçeye çeviren ve seslendiren Karetzuk İlkay Karaduman

Сыт ЩыIэ Абы НэхъыфI? / Ondan İyisi Var mı? https://diyane.kaffed.org/images/diyane/ondan_iyisi.jpg Diyane