Mutluluk kaynağım anadilimdir: Anadilimizi konuşalım.

 

 

Ҳбызшәа уахӡыӡааны ихьча.
Dilimizi üzerine titreyerek kогu.

Аҧсшәа ахьчара уазықәҧа.
Abhazcayı yaşatmak için mücadele et.

Ан лгәы амра аасҭа иҧхоуп. Шәан лбызшәа шәарыҧхааит.
Anne kalbi güneşten sıcaktır. Anadiliniz sizi ısıtsın.

Збызшәа зыҧсахыз, ижәлар иҧсахит ауп.
Dilini terk etmek halkını inkar demektir.

Ухатәы бызшәа мыч ҷдак уланаҵоит.
Anadilin sana özel bir güç verir.

Убызшәа угәахәтәы уахьнагӡоит.
Dilin emeline ulaştırır.

Сан ллаҧшхааи, сан лбызшәеи.
Annemin tatlı bakışları, annemin dili.

Аҧсшәа амра хаа иаҳзаҩызоуп Аҧсыуаа
Abhazca tatlı güneş gibidir.

Сшьа мцабзны иацроу сбызшәоуп.
Kanımı tutuşturan anadilimdir.

Сгәаҟәышра зырҿыхоу сбызшәа..
Sağduyum anadilim.

Смаӡақәа рыҧхьакырҭа сбызшәа..
Sırlarımın kasası anadilim.

Аҧсшәа сгәаҿы ирҵәыӷьаны ахәыҷқәа алааӡатуп.
Abhazcayı kalbimde çimleyip, çocuklara öğretmeli.

Сбызшәа қәрахьымӡас иҟамлароуп.
Dilim ömürsüz olmamalı.

Схатәыбызшәа сгәеисроуп.
Anadilim heyecanımdır.

Сбызшәа сыҧсҭазаароуп.
Dilim hayatımdır.

Сбызшәа аҧшӡара еиҭаҳәашьа амам.
Dilimin güzelliği anlatılamaz.

Ҳаиқәзырхаша ҳхатәыбызшәоуп.
Bizi kurtaracak olan anadilimizdir.

Сбызшәа сгәаҿы иҿымцәаӡо мцоуп.
Dilim kalbimde sönmeyen ateştir.

Гәахәарас исымоу сбызшәоуп.
Mutluluk kaynağım anadilimdir.

Аҧсшәа зхыҩуа аҩнаҭақәа рацәахааит.
Abhazca konuşan evler çoğalsın.

Ҳҽеибаркны ҳхатәы бызшәа ҳахьчароуп.
Birlik olup dilimizi yaşatmalıyız.

Ҳбызшәа ҳараҳзы лашарбагоуп.
Dilimiz bizim için aydınlıktır.

Ҧхьацаҩцәа урылагылар уҭахызар,ухатәыбызшәа ҵа.
İleri gidenlerle olmak istiyorsan anadilini öğren.

Ацәаҟәа еиҧш иблахкыгоу сбызшәа.
Gökkuşağı gibi gözalıcı anadilim.

Сыҧсы исзалымхуа сбызшәа.
Canımdan ayıramadığım anadilim.

Сымҩанызаҩ гәрага схатәыбызшәоуп.
Güvenilir yoldaşım anadilimdir.

Аҧсуа беиарас имоу иаҧсшәа ауп.
Abhazın zenginliği dilidir.

Абызшәа шаҭамырӡгоуп жәламырӡгоуп.
Dil soyunu, sülaleni devam ettirir.

Абз агәы иаҭырџьмануп.
Dil kalbin tercümanıdır.

Абз ахшыҩ иамаҵуҩуп
Dil aklın hizmetçisidir.

Абз ӷәрас иаҿоу хшыҩуп.
Dilin yuları akıldır.

Уажәымҭаиқәаҵәамхарц убызшәа еиқәырха.
Sonunun iyi olması için dilini koru.

Бызшәада ҳаӷоу-саӷоу адәы дықәхааит.
Düşmanım da dilsiz kalmasın.

Убызшәеи уареи шәеихыраӡалааит.
Dilinizle birlikte büyüyün.

Аҧсшәа еснагь уарыҧхааит.
Abhazcam her zaman seni ısıtsın.

Ухатәыбызшәада хыдкыларҭа шумам дыр.
Anadilinden başka sığınağın yok.

Ауҩы иан дизыҧсахуама? Ухатәыбызшәа умыҧсахын.
İnsan annesini değiştirebilir mi? Anadilini değiştirme.

Абџьар аӡә дашьуеит, ажәа шәҩык.
Silah bir kişiyi öldürür, söz yüz kişiyi.

Гәырҩахҽыгоуп ҳбызшәа.
Dert savardır dilimiz.

Амилат ҧсыс ирхоу абызшәа ауп.
Milletin can damarı dilidir.

Збызшәа зхазрышҭыз иуаажәларгьы ихашҭит.
Dilini unutan halkını da unutur.

Збызшәа зырӡыз ҧысроуп изыҧшу.
Dilini kaybedeni ölüm bekler.

Уаҧсшәа урыӡыр, Аҧсынра гәаауеит.
Abhazcanı kaybedersen Abhazya darılır.

Ҳзеиҧшь хазынас иҳамо ҳабызшәа,ҳлеишәа,ҳахьчаҧ.
Ortak hazinemiz olan anadilimizi ve geleneklerimizi koruyalım.

Зхатәыбызшәа зцәыӡыз, адацқәа змам аҵла деиҧшуп. Аҧша ахьасуа дагоит.
Anadilini kaybeden köksüz ağaca benzer. Rüzgar istediği yere alıp savurur.

Аҵара ерцахә иҟазаргьы,умаашьакәа уцала.
Eğitim Elbruz'da da olsa üşenmeden git.

Аҵара лашароуп,аҵарадара лашцароуп.
Eğitim – aydınlık, eğitimsizlik – karanlıktır.

Аҵара улуршарц, амаашьара тәыс уазыҟалароуп.
Eğitimli olmak için çalışkanlığın kölesi olmalısın.

Абз агәы иаҭырџымануп.
Dil kalbin tercümanıdır.

Уаҧсшәа урыӡыр, аҧсынра гәауеит.
Anadilini kaybedersen, vatanın sana küser.

Збызшәа зрыӡыз ҧсроуп изыҧшу.
Anadilini kaybedeni yok olmak bekler.

Амшынгьы ҳәаак амоуп, аҵара ауп ҳәаак змам.
Denizin de bir sınırı var, öğrenmenin ise sınırı yok.

Аҿаҳа ибызшәа еилызкаауа иан лоуп.
Dilsizin dilinden annesi anlar.

Зыбз дуу имч маҷхоит.
Çok konuşanın gücü azdır.

Абз аанҿасыр,ахазы ԥсшьарахоит.
Dil duraklarsa, baş dinlenir.

Нагӡара ақәзааит ҳаҧсшәа!
Yaşasın dilimiz!

 


Yazan Anonim Çeviren ve seslendiren İrfan Ahocba

 

Ахатәыбызшәа иазкәу Ажәаԥҟақәа / Anadili ile İlgili Atasözleri https://diyane.kaffed.org/images/diyane/abazaca_atasozu_anadil.jpg Diyane