Dostlarımıza selam olsun...

 

Убас
Ҩыза гәакьацәақәак! Смоуп урзымҵаан
Зныкгьы аԥсшәа еибаҳамҳәаӡацт.
Аха,
aзеиԥш мгьалк,
aзеиԥш хақәиҭрак,
азеиԥш гәхьаагара ҵаулак,
aзеиԥш ԥсадгьылк азы
ҳаицыԥсуеит...

Kimi
Dostlar! Var ki
Bir kere selamlaşmadık.
Ama,
aynı ekmek,
aynı hürriyet,
aynı hasret,
aynı vatan için
ölebiliriz…


Назым Ҳиқьмеҭ Иеиҭазгаз Ирфан Ахәаҷба
Yazan Nazım Hikmet Çeviren ve seslendiren İrfan Ahocba

Убас Ҩыза Гәакьацәақәак / Kimi Dostlar https://diyane.kaffed.org/images/diyane/nazim_hikmet_dostlar.jpg Diyane