Sarıkamış Şehitlerini saygıyla anıyoruz...

 

Урысей топыми уэй рэу,
Фи чэр къекъутэри уой.
Мэгъэрей бжьыхьэми фыкъэмыкІуэжымэ,
Дынэгугъэжкъымэ дэ.

Шы щхъуантІэжьцІыкІури,уэй рэу
ЗэрыкІэмащІэти уой,
Адыгэ щІалэуэ зи гъащІэр мащІэхэр,
Къарс фагъэкІуамыгъуэй фэ.

ХьамцІий хьэнтхъупсыми уэй рэу,
Фыкъырагъафэри уой.
Дэ дызщыгугъухэмэ Къарсым и губгъуэхэр,
Лъым евгъэфамыгъуэй фэ.

Сарыкъамышымэ уэй рэу.
Шэр къыдолъалъэри уой.
Адыгэ шухэри Сарыкъамышымэ
Щелъэлъэхамыгъуэй уой.

ІУзнейлэ шыбзхэри уэй рэу,
Шокъурэ (Чукурова) йохыри уой.
Хьэдрыхэ гъуэгуанэ, фытету зэхэзыхым,
Ягу къыфщІоузмыгъуэ фэ.

Хьэзей (Азизие) къышлэжьымэ уэй рэу,
Дзэр щызэрашэри уой.
ЩІалэ къуданхэуэ дызыщыгугъухэри.
Топышэм ихьамыгъуей уой.

Ерзурум губгъуэми уэй рэу,
Уэсыр щызрехьэри уой.
Фи хьэдэ дахэуэ губгъуэм къинахэри,
Хэт зэрихьэнумыгъуэ уой.

Мо ъуалэ бзухэми уэй рэу,
Къыздагъэзэжыри уой.
КъэвгъэзэжынкІэрэ дыныфщыгугъурти,
Гугъуэр дыухамыгъуэй дэ.

Rusya’nın topları
Böğrümüzü dövüyor,
Bu Sonbahar da dönmezseniz,
Umutlarımız yitiyor.

Kır atımın
Kuyruğu kısa,
Ömrü kısa Çerkes Gençleri,
Gönderildiler Kars’a.

Size çavdar çorbası içiriyorlar,
Güvendiğimiz yiğitlerimiz
Kars bozkırına,
Kanınızı dökersiniz.

Sarıkamış’a mermiler düşer
Çerkes atlıları
Sarıkamış’ta,
Düşer birer birer.

Uzunyayla yılkıları
Çukurova’ya iniyor,
Ahiret yoluna düştüğünüzü duyanların,
Yürekleri yanıyor.

Aziziye kışlasından
Ordular geçer,
Umudumuz, güzel gençlerimizi,
Top mermileri götürür.

Erzurum yazısında
Karlar savrulur,
Yazıya savrulan güzel naaşlarınızı,
Kimler defnedecek.

Şu göçmen kuşlar
Geri dönüyor.
Dönüşünüzden umutluyduk,
Artık umudumuz bitiyor.


Derleyen ve seslendiren Kuşha Doğan Özden

Къарс Зауэм И Уэрэд / Sarıkamış Ağıdı https://diyane.kaffed.org/images/diyane/sarikamis.jpg Diyane