Keçi kurda nasıl kafa tutabilir?

Keçi kurda nasıl kafa tutabilir?

Аԥсшәа

Ақәыџьма зышьҭаз аџьма аҧсы аманы абахә цәгьа иҩаҿалт. Аџьма ахьнеиуаз ақәыџьма знеиуазма?! Уаҳа ианзымца иаагылт.

Уахь ақәыџьма шзымнеиуаз аҟара ахы ианҭала, уа џьара иаанҿаст аџьмагьи, ишәаҧырҳаҧуа, алада, ақәыџьмахь иыҧшуа. иышәаны, насгьы иааҧсаны иыҟан аҟнытә, аҭҳара-аҭҳараҳәа агәы еисуан. Ус маҷк аҧсы анааивнага, ақәыџьма иара ахьыҟоу ишзымааиуa анеилнакаа агәы ааӷәӷәахан, аӷьра иалагеит аџьма.

- Ааит, уара ақәыџьма! Уара ацәгьа-мыцәгьа! Зегь ирцәымӷу! Џьарамзар-џьаргьи неирҭа змам!  Уара аҧсыцәгьа! Аҧсцәаҳа! Есқьынагь усаса раҳаны абна улоуп укылҧш-кылӡырҩуа "сзыцҳарыда?" ҳәа. ы-ы-ы, уара ақәцьма! Сҽысҟьашыр сҭахым акәымзар, сналбааны аҟәақ, аҟәақҳәа сааусуа, сааусуа уцәа ухысхуан. ухы цҟьа иыухасҵон!

Ақәыџьма ус иытәаны иӡырҩуан ҿымҭӡакәа, алақәа ҭраа аџьма иаҵаҧшуа.

Иааҟымҭӡакәа ицәҳауан аџьма.

- Уалгама упатҟалеира? аҳәеит уажәраанӡа ҿымҭӡакәа иыӡырҩуаз ақәыџма. Уалгазар иуасҳәо уаҳауоу уара, аџьма хыҭҧышшажә? Арҭ иуҳәо ажәақәа уара уакәӡам изҳәо. абни уҳаракны узықәгылоу аҭыҧ ауп!...


Автор Миха Лакрба  Аҭырқәшәахь еиҭазгах Ажьиба Фааруқ  Абжьы Чызымԥҳа Гонул  Абжьы анызҵаз Ашамба Ондер

Türkçe

Kurdun kovaladığı keçi canı burnunda uçuruma çıkar, keçinin çıktığı yere kurdun gidebilmesi mümkün müydü?!

Keçi de kurdun yanına gelemiyeceğini anlayınca durdu. Yorgunluk ve korkudan kalbi küt küt atarak kurda bakıyordu. Derken biraz kendine gelince kurdun kendisinin olduğu yere gelemiyeceğine emin olunca onu azarlamaya başladı.

- Hınzır kurt, kötü kurt, herkesin nefret ettiği, hiç kimsenin yanına gitmeye yüzü olmayan, aç gözlü, azrail! Her zaman açık ağzınla gözünü, kulağını, dört açıp ''kimi ısırsam'' diye ormanın içinde dolaşıyorsun. Aşağı inip, seni dayaktan geçirip kafanı parçalayacaktım ama kendimi kirletmek istemiyorum.

Kurt sessiz sedasız keçiye bakarak oturuyordu.

Keçi ara vermeden azarlamalarına devam ediyordu.

- Saçmalamaların bitti mi? dedi şimdiye kadar ses çıkarmadan dinleyen kurt. Eğer bittiyse sözlerime kulak ver akılsız keçi! Bu sarfettiğin sözleri söyleyen sen değilsin. O üzerinde durduğun yüksek yerdir.


Yazan Miha Lakırba Türkçeye çeviren Ajiba Faruk Mert Seslendiren Çızımıpha Gönül Menekşe Ses kaydı Aşamba Önder Koşar

Аџьмеи Ақәыџьмеи / Keçi ile Kurt https://diyane.kaffed.org/images/diyane/keci_ile_kurt.jpg Diyane