Pyotr Nikolayevich Gruzinsky, Dağlılar Köylerinden Ayrılıyor, 1872

Sürgünün sessiz çığlığı: Yistanblako

Уоо, си адэжь пщІантІэ гущэм
Шыгур щызэщІащІэ,
Си гущІэм къыщІитхъыурэ
Хэкур сагъэбгынэ.

Уо уо уо ри ра,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ.
Уоо, Истамбыл гъуэгу гущэри
Уэ унэшэкъаши

Си къэшэну дахэри
Жылэм къыдэзнауэ
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ.

Уоо, си шыпхъу нэхъыщІэ гущэри
Зэрыщхьэц бариний,
Ди деж зэрыбынуэрэ
Сэ къыскІэрыщІауэ

Уоо, уо уо ри ра,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ.

Адыгэжь бэракъ гущэри,
Ей жьыбгъэм зэрейхьэ.
Ды деж я хъыбархэри,
Хэт фэ къыфхуихьыну!

Уоо, уо уо ри ра,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ.

Уоо, уо уо ри ра,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ.

Ooy ata evimin avlusunda
Koşuyorlar at arabasını,
Yüreğimi söker gibi ooy
Terk ettiriyorlar yurdumu.

Ooy aman ooy,
İstanbul’a götürüyorlar ya bizi.
Ooy, şu İstanbul yolu var ya
Sen ne de eğri büğrüsün

Güzel yârimi
Bırakarak köyde
İstanbul’a götürüyorlar ya bizi.

Ooy, o küçük kız kardeşim
Daha bukle bukle saçları,
Bizimkiler ailecek
Bana bağlı olarak

Ooy aman ooy,
İstanbul’a götürüyorlar ya bizi.

Ooy, Adıge Bayrağım
Rüzgârla dalgalanır.
Bizim bura haberlerini
Size kim getirir!

Ooy aman ooy,
İstanbul’a götürüyorlar ya bizi.

Ooy aman ooy,
İstanbul’a götürüyorlar ya bizi.


 

Yazan Anonim Çeviren Fahri Huvaj Seslendiren Zawir Tut
Kaynak: CircassianMinstrels

ИстaмбылакІуэ / Yistanblako https://diyane.kaffed.org/images/diyane/Pyotr_Nikolayevich_Gruzinsky_The_mountaineers_leave_the_aul_1872.jpg Diyane