Ivan Ayvazovski, Gökkuşağı, 1873

Sürgünde hayatını kaybedenlerin acısı: ŞişnaniЗгә шьҭыҵуа ацәқәрҧакәа
Уа урҵысуа урымами,
Аҧша унырдоит аҧра шлақәа
Аимҵәаҩ иҕба угарами.

Шьышь нани, шьышь нани
Уцәа сарҧыс уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани
Амшын Еиқәа уамами.

Аҧша анырзас ҕәҕәалашәа
Ртәыла хәҷы рымнахырц,
Амшын шаҵааз угәаларшәа
Амҳаџьырқәа рылҕырӡ.

Урыцҳара угә иалазарц
Атәра узыҧшуп уаҧхьаҟа,
Аха уҧсадгьыл хашҭра акәмзарц
Атәым жәҩан аҵаҟа!

Шьышь нани, шьышь нани
Уцәа сарҧыс уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани
Амшын Еиқәа уамами.

Уандухалакь Амшын Еиқәа
Ур, уҩныжәқәа имыӡӡахьоу,
Аҟарма рыҟәных архнышьнақәа,
Амца еиқәҵап ицәахьоу.

Асаба ақәтәа аҩнярхәараҿ
Иубоит аҳәа мҩашьахуа,
Икныҳ икных! Уи ақәҧараҿ
О, изылшода иалшахуа.

Шьышь нани, шьышь нани
Уцәа сарҧыс уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани
Амшын Еиқәа уамами.

Нас уи аҳәа уҧсадгьылаз
Ахьӡ зларгоз уабацәа,
Ахаҵа-ихаҵа уҧсадгьылаз
Раҧхьа унагыл ақәҧацәа.

Шьышь нани, шьышь нани
Уцәа сарҧыс уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани
Амшын Еиқәа уамами.
Yüreği kabaran dalgalar,
Seni sallayıp duruyor.
Rüzgar dolduruyor ağarmış yelkenleri ,
Soyguncunun gemisi beşiğin.

Ninni yavrum ninni.
Uyu yavrum ninni,
Evlerinde değilsin annenle babanın,
Karadeniz’in koynundasın.

Fırtına kopunca kuvvetlice,
Küçücük ülkelerini almak için,
Deniz nasıl tuzlandığını hatırla,
Sürgün olanların gözyaşlarıyla,

Yardım et dert ediyorsan,
Kölelik bekliyor seni,
Ama vatanını unutmaman gerek,
Yaban gökyüzü altında.

Ninni yavrum ninni.
Uyu yavrum ninni,
Evlerinde değilsin annenle babanın,
Karadeniz’in koynundasın.!

Kabarınca Karadeniz
O, henüz kaybolmamış eski evlerini,
Sarmaşıkları temizle Ocak zincirlerinden,
Ateşi yakarsın tekrar,sönen ocağında.!

Toz içindeki evin köşesi
Görüyorsun kılıcı ayan beyan,
İndir,indir onu! Mücadelede
Kim yapabilir yaptığını.!

Ninni yavrum ninni.
Uyu yavrum ninni,
Evlerinde değilsin annenle babanın,
Karadeniz’in koynundasın.!

Sonra o kılıçla vatan için
Şan şeref kazanırdı dedelerin,
Kahramanlar kahramanı vatan için
Önderlik yap savaşcılara!

Ninni yavrum ninni.
Uyu yavrum ninni,
Evlerinde değilsin annenle babanın,
Karadeniz’in koynundasın!
 

Yazan Bagrat Şınkuba (Sohum 1940) Çeviren İrfan Ahocba Seslendirenler Rahşan Erdoğan Yılmaz ve Havva Karadaş

Шьышь нани / Şişnani https://diyane.kaffed.org/images/diyane/ayvazovski-kurtarma-sandalinda.jpg Diyane