Murathan Mungan tüm sürgünlere artık Abazaca ve Adıgece sesleniyor: Düşmesin kimse yılgınlığa, geçit vardır yarınlara...


 

Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara

Göç yolları
Göründü bize
Görünür elbet
Göç yolları
Bir gün gelir
Döner tersine
Dönülür elbet

En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size

Yolverin kanatlı atlara
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
Geçit vardır yarınlara

Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya


Yazan Murathan Mungan  Abazacaya çeviren ve seslendiren  İrfan Ahocba  Adıgeceye çeviren ve seslendiren Fahri Huvaj

 


 

Ирашәҳәа ашьхақәеи аԥшеи
Зыԥсадгьыл аҟынтә ихдырҵәаз ахәыҷқәа
Аӡәгьы игәы каимыжьааит
Хыҵхырҭак шԥарымам уаҵәтәи амшқәа

Ахҵәара амҩа
Ҳзыԥшын ҳара
Иаҳзыԥшуп ҳәарада
Ахҵәара амҩақәа
Мышкы ҳазыԥшуп
Ихынҳәуеит шьҭахьҟа
Ихынҳәуеит ҳәарада

Абџьарқәа иреиҳау агәыӷроуп
Абҭынхас ишәымаз шәара

Амҩа рышәҭ амҵәыжәҩа змоу аҽқәа
Ихҵәаны ихынҳәыз ахәыҷқәа
Амца рзеиқәышәҵа ашьха рҩаӡарақәа рыҟны
Хыҵхырҭак шԥарымам уаҵәтәи амшқәа

Ҳабӷьаазаргьы ахҵәарамҩақәа рыҟны
Уаҵәтәи амшқәа ззыԥшу ҳара ҳауп иадыруазааит адунеи.


Ашәҟәыҩҩы Мураҭҳан Мунган  Иеиҭазгаз Ирфан Ахәаҷба

 


 

яжефІэ бгыжьхэм жьыбгъэм
Зи Хэку кърахуа щІэблэхэм
игу иремыгъэкІуэд зыми
щыІэщ хыхьэпІэ пщэдейхэм

Іэпхъуэ гъуэгуанэхэр
Къытхуэнэхуащ дэ
Къытхуэнэхуэнщ дауикІ
Іэпхъуэ гъуэгуанэхэр
къэкІуэнщи махуэ гуэрэ
Зыкъигъэзэнщ аргуэру
Ягъэзэжынщ дауикІ

Нэхъ Іэщэшхуэр гугъэрщ
Къыфхуренэ феплъу Фэ

Гъуэгу ефт шы лъатэхэм
Ирахуауэ къэзыгъэзэж щІэблэхэм
МафІэхэр щыфщІ Іуащхьэ сыджхэм
ЩыІэщ хыхьэпІэ пщэдейхэм

Дыщикъухьами Іэпхъуэ гъуэгуанэхэм
Пщэдей дэдейщ зэрыдуней


TыркубзэкІэ зыусар Мунгьан Муратхъан  АдыгэбзэкІэ зэзыдзэкІар Хъуажь Фахъри

 


 

яІу бгыжъхэм жыбгъэм
Зи Хэку къырафыгъэ бынхэм
ыгу ерэмыгъэкІод зыми
щыІ ахэхьапІэ неущхэм

кощ гъогуанэхэр
Къытфэнэфагъ тэ
Къытфэнэфэн адэ
кощ гъуэгуанэхэр
къэкІоншъы мафэ горэ
Зыкъигъэзэн джыри зэ
ыкІи агъэзэжьын адэ

гугъэр ары анахь Іэшэшхор
шъоеплъэу къышъуфэрэн шъо

Гъогу яшъут шы быбхэрэмэ
Рафыгъэу къэзыгъэзэжьхэрэмэ
МашІохэр ащышъушІ къушъхьэ сыджхэмэ
щыІ ахэхьапІэ неущхэм

Тащипхъыхьагъэми кощ гъогуанэхэм
Неущ тэтый зэрэдунай


TыркубзэкІэ зыусар Мунгьан Муратхъан  АдыгабзэкІэ зэзыдзэкІыгъэр Хъуажъ Фахьри

 

Göç Yolları https://diyane.kaffed.org/images/diyane/Jacob_Lawrence_The_Migration_Series_Panel_3.jpg Diyane
© Kaffed 2020