Sputnik Abhazya radyosu, değerli yazarımız İrfan Ahocba ile Diyane üzerine bir röportaj yaptı.

Sputnik'te yayımlanan röportaji buradan dinleyebilirsiniz.

 

Sputnik Abhazya radyosu, değerli yazarımız İrfan Ahocba ile Diyane üzerine bir röportaj yaptı.

Sputnik'te yayımlanan röportaji buradan dinleyebilirsiniz.

 

Аԥсшәа

Ахәаҷба онлаин-журнал "Сан" азы: напеилаԥсала иҭыҵуа акоуп

Ҭырқәтәыла инхо ҳџьыџньуаҩ Ирфан Ахәаҷба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аԥсышәала иҭыҵуа онлаин-журнал "Сан" атәы.

Ажурнал кьыԥхьуп х-бызшәак – аҭырқәшәа, аԥсшәа, адыга бызшәа рыла, ҳәа адырра ҟаиҵеит Ахәаҷба.

"Аԥсуа бызшәа амш инаркны иҭыҵуа иалагеит "Сан" ҳәа хьӡыс измоу ажурнал. Абызшәа змам ан дызмам иаҩызоуп ҳәа иԥхьаӡаны. Ари ажурнал уи аԥхьагьы иҭыҵуан, уажәы еиҭахацыркуп. Ахықәкы - усҟан еиԥш, ҳкультура, ҳбызшәа ҳмырӡырц, ҳдиаспорақәа еимадазарц. Аԥсны иҟоу ашәҟәыҩцәа, апоетцәа. Ажурналист, акалам зкуа зегьы ааԥхьара рысҭоит ацхыраара ҳарҭарцаз. Ари онлаин журналуп, аӡәы адҵа иҭаны иҳарыҩӡом. Анбанқәа ажәаԥҟақәа амультфильмқәа уҳәа иаҳкьыԥхьуеит, аԥсшәа ззымдыруа ирҵап уи алагьы ҳәа ҳгәы иаанагоит. Аԥсуа нбанқәа, аԥсуа ажәақәа уҳәа мҽхакы ҭбаала, уажә аӡәы акы ааишьҭыр уахь инацаҳҵоит, абас напеилаԥсала иҭыҵуа журналуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Ахәаҷба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ирфан Ахәаҷба: 25 нызықь ажәа знылаз аԥсуа-аҭырқәа жәар ахархәараҿы иманшәалоуп

Kaynak: Sputnik Abhazya, 7 Kasım 2020

 

Türkçe

Türkiye'de yaşayan vatandaşımız İrfan Ahocba, radyo Sputnik Apsnı’ya verdiği röportajında, çevrim-içi yayınlanan "Annem" dergisi ile ilgili bilgi verdi.

Dergi üç dilde, Türkçe, Adigece ve Abhazca çevrim-içi yayın yapıyor diyor, Ahocba.

Ahocba'nın dergi hakkında açıklamaları şöyle: "Abhazca dil gününde yayına başladı dergimiz. 'Dilsiz ulus annesiz çocuk gibi yetimdir' diye düşünülerek dergimize (Annem) ismi verildi. Bu dergimizin amacı, daha önce çıkan dergide olduğu gibi, Anadillerimizi, kültürlerimizi korumak, diasporalarımızla Anavatanlarımızın bağlarını güçlendirmek. Bu doğrultuda Anavatanlarımızdan yazarlar, şairler, gazeteciler, eli kalem tutan herkesi dergimize katkı vermeleri için davet ediyoruz.

Bu dergi çevrim-içi olarak yayın yapıyor, yazan herkes gönüllülük esasına göre katkı veriyor. Alfabeler, sözlükler, atasözler, çizgi filimler yayınlanıyor, sesli görsel Kiril ve Latin harflerle yayınlayarak, karşılaştırmalı Anadillerimizi bilmeyenlerin öğrenmesine yardımcı olur diye düşünüyoruz. Diyane alfabelerimizi ve kültürümüzü el birliği ile yaşatmak için yayınlanan bir dergidir."

Sputnik Apsnı'da yayımlanan röportajı yukarıdaki bağlantıyı tıklayarak izleyebilirisniz.

İrfan Ahocba ile yaptığımız, 25 bin kelimeden oluşan, kulanımı kolay mobil Türkçe-Abhazca sözlük ile ilgili röportajnı dinlemek için ise burayı tıklayınız.

Kaynak: Sputnik Abhazya, 7 Kasım 2020

Diyane Abhazya Basınında https://diyane.kaffed.org/images/diyane/irfan_ahocba.jpg Diyane