Birlik çalışmalarının engellenmesi amacıyla 5 Kasım 1977'de şehit edildi. Tsey Mahmut Özden'i saygıyla anıyoruz.

 


 

Анкара хасэми ей,
Дэ дыщэзэхуосыри ей,
Адыгэ щІалэхэм хуитыныгъэм папщІэ,
Ди кІуцІыкІыр есыри ей.

Щэбэт пщэхьэщхьэми ей,
Джэгур доублэри ей,
Пщащэхэр щауэхэр уэздыгъэу зэщІоблэри,
Я къэфэкІэм удехьэхыр ей.

Фхуэдгъэгъуфынукъым ей,
Ди куцІыр къифшхыкІай,
ФызэщІэкъугъуэурэ ЦЕЙ МAХЬМУДУ ди къуэшыр,
ЛъыпскІэрэ къифІай фэ.

Уи лажьэу ущІаукІар,
Узэры Адыгэращ,
Лэжьэшхуэр къытхуэзшар, и хэку дахэм имсыжу,
Хамэ щІылъэм дыкъэзышаращ.

УлІакъым уэ Мaхьмуд,
Ди гу къабзэр уи псэупІэщ,
Псалъэ удотыр, уилъ икІутар мыкІуэду,
Дэ ди Лъэпкъыр къэдгъэушынущ.


 

Псалъэхэр Къущхьэ Догъан  Пшыналэр Къущхьэ Догъан  Жызы1эр Хэхэс Гуп


 

Ankara Derneğinde
Toplanıyoruz biz
Adıge gençleri, özgürlük için
Yanıyor içimiz.

Cumartesi gecesi,
Düğün kurar dans ederiz.
Işık gibi parlar kızlarımız, gençlerimiz,
Gönülleri fethederiz.

Bağışlamayacağız asla,
İliğimizi içtiniz ya,
Uluşarak TSEY MAHMUT kardeşimizi,
Kanlara boyadınız ya.

Öldürülmenin nedeni,
Çerkes olman idi,
Bize büyük belaları getirenler, vatanını terkedip,
Yabancı topraklara getirenlerdi.

Ölmedin sen Mahmut,
Kalplerimiz yuvandır,
Söz veriyoruz, dökülen kanın kurumadan,
Halkımızı uyandıracağız.


 

Söz Kuşha Doğan  Müzik Kuşha Doğan Seslendiren Xexes Grubu

Цей Мaхьмуд / Tsey Mahmut https://diyane.kaffed.org/images/diyane/tsey_mahmut_ozden.jpg Diyane
© Kaffed 2020