Abhazya şehidimiz Tsıba Efkan'ı saygı ve özlem ile anıyoruz.

Abhazya şehidimiz Tsıba Efkan'ı saygı ve özlem ile anıyoruz.

Аԥсшәа

 

Иҩажьханы икаԥсаанӡа иҟаԥшьхо быӷьқәоуп урҭ
Ахьӡ дырҳаит иахьабалаак ишынеибакыз ҭагалан дуӡӡа

Аамҭа хынҳәны ҿыц ишәҭуа ианалага
Аԥшеиԥшь иҟантәазыз уи аҽы
Урҭ идрыҩуеит
Урҭ ахәыҷқәа
Урҭ абыӷьқәа
Урҭ ҳафырхаҵа брагьцәа
Урҭ аныҟам Сара уаҳа
исымада?

 


Изҩыз Џьан Уџьел Аԥсшәахь иеиҭазгаз нас абжьы аҭаны иаԥхьаз Ирфан Ахәаҷба

Türkçe

 

Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar

Mevsim dönüp de yeniden yeşermeğe başlayınca rüzgar
Çıplaklığında o atın yine onlar koşacaklar

O çocuklar
O yapraklar
O şarabi eşkiyalar

Onlar da olmasa benim gayrı kimim var?

 


Yazan Can Yücel Abazacaya çeviren ve seslendiren İrfan Ahocba

Цыба Ефкан / Tsıba Efkan https://diyane.kaffed.org/images/diyane/tsiba_efkan_cagli.jpg Diyane